برای نویسندگان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۹ | 
هدف و حوزه فعالیت: مجله Journal of Emprical Health Research بهصورت دو فصلنامه توسط مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، بهصورت آنلاین منتشر میشود و پذیرای مقالات پژوهشگران در حوزه علوم پایه پزشکی و سلامت با رویکرد پیمایشی، اپیدمیولوژی، تجربی، کارآزمایی بالینی و متاآنالیز می باشد. این مجله تمام مقالات پژوهشی اصیل، مروری، کوتاه و مورد نگاری را به فارسی با چکیده انگلیسی پذیرش می¬کند .
آماده کردن مقالات:
ساختار کلی: مقاله میایست شامل موارد ارایه شده باشد: صفحه عنوان (انگلیسی و فارسی)، چکیده (انگلیسی و فارسی)، کلیدواژهها (انگلیسی و فارسی)، متن اصلی، منابع (انگلیسی)، پیوستها (در صورت لزوم)، جداول ( با توضیحات لازم در صفحات جداگانه)، نمودارها ( با توضیحات لازم در صفحات جداگانه). مقاله بدون در نظر گرفتن جداول، نمودارها و منابع نباید بیشتر از 8000 کلمه باشد.
انواع مقالات مورد پذیرش به شرح ذیل میباشد:
مقالات پژوهشی: مشتمل بر خلاصه فارسی و انگلیسی، کلید واژگان فارسی و انگلیسی، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و فهرست منابع باشد. تعداد منابع در این گونه مقالات باید حداقل 20 مورد باشد.
مقالات مروری: نویسنده مقاله باید جز نویسندگان حداقل 3 مورد از منابع مورد استفاده باشد. مشتمل بر خلاصه فارسی و انگلیسی، کلید واژگان فارسی و انگلیسی، مقدمه، بحث و نتیجه‌گیری، و فهرست منابع باشند.
گزارش موردی: فقط در صورتی که مورد گزارش شده، خاص و جالب و مفید باشد، چاپ خواهد شد. مشتمل بر خلاصه، کلید واژگان، مقدمه، گزارش مورد، بحث و فهرست منابع باشند.
اطلاعات نویسندگان: اطلاعات نویسندگان باید شامل نام کامل، افیلیشن (وابستگی سازمانی)، نام شهر و نام کشور باشد. برای نویسنده مسئول (Corresponding Auther) علاوه بر اطلاعات بالا، درج شماره تلفن و آدرس ایمیل ضروری میباشد. وابستگی سازمانی نویسندگان باید اطلاعات مکانی باشد که در آن پژوهش صورت گرفته است.
چکیده: چکیده ساختاریافته مقالات حدود 300 کلمه و باید شامل بخشهای زیر باشد:
هدف (Aims): زمینه، اهمیت و ضرورت، اهداف پژوهش
روش کار (Methods): نوع مطالعه و روش شناختی، جمعیت آماری و حجم نمونه، خلاصه ای از روش اجرا و ابزارهای مورد استفاده و آزمونهای آماری
یافتهها (Results): یافته های مرتبط و مهم پژوهش با ذکر آمار و ارقام
نتیجه گیری ( Conclusions): نتایج پایهای و کابردی پژوهش
کلیدواژهها (Keywords): 3 تا 6 کلید واژه براساس Mesh به صورت فارسی و انگلیسی انتخاب شوند. واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی و بر اساس سیستم Mesh به آدرس : (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html ) تنظیم شوند .
متن اصلی:
مقدمه: در آغاز مقدمه بهتر است به¬صورت کلی صحبت کرده و بهتدریج به توضیح جزئیات و موضوع اصلی پژوهش پرداخته شود. در این بخش، پژوهش ها و نتایج به دست آمده در گذشته مرور شده، کمبود و یا نقص آن ها تشریح شده و سپس راهکار مورد استفاده توسط نویسندگان که دلیل نوشتن مقاله می باشد، توضیح خواهد شد. در آخرین پاراگراف بخش مقدمه، مرسوم است ساختار کلی مقاله و اینکه در بخش های بعدی آن چه عناوینی مطرح خواهد، بیان گردد.
روش کار: در ابتدای این بخش باید نوع مطالعه ذکر شود. انواع مطالعات شامل مشاهدهای (Observational) و مداخلهای (Experimental) میباشد. مداخلات مشاهده ای شامل توصیفی ( Descriptive) و تحلیلی ( Analytic) است. مطالعات گزارش مورد ( Case-Report) مجموعه موارد ( Case - Series ) و مقطعی (Cross Sectional) در دسته مطالعات توصیفی قرار می گیرند. مطالعات مقطعی Cross Sectional ) ) مورد – شاهدی ( Case - Control ) همگروهی یا کوهورت ( Cohort ) یا همبستگی Correlational )) در گروه مطالعات تحلیلی قرار می گیرند. در ادامه باید روش کار به روشنی ذکر گردد به طوری که پژوهشگر دیگر با در دست داشتن این اطلاعات بتواند این پژوهش را تکرار کند. در این بخش متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها، مشخصات ابزارهای مورد استفاده (با ذکر منابع و در صورت لزوم نام کشور و شرکت سازنده دستگاه سازنده)، معیارهای ورود خروج مطالعه و ذکر موارد مرتبط با رعایت اخلاق در پژوهش به روشنی بایستی ذکر شوند. در انتها هم نحوه تجزیه و تحلیل و استفاده از آزمونهای آماری تشریح میشود.
یافتهها: در این بخش یافتههای پژوهش با ذکر آمار و ارقام شرح داده میشوند. یافتههای گزارش شده باید در راستای هدف و عنوان پژوهش باشد. در صورت لزوم می توان از جداول و نمودارها در این قسمت استفاده کرد. تمامی اعداد و واحد اندازه گیری باید فارسی نوشته شوند نمودار باید سیاه و سفید و دو بعدی باشد و عنوان جدول، بالای آن و در نمودار، زیر آن قرار گیرد (با ذکر شماره ). در مطالعات مداخله ای لازم است در ابتدای این بخش لازم اطلاعات دموگرافیک آزمودنی¬ها شرح داده شود – اطلاعاتی نظیر دست برتری، زبان اول آزمودنی، مدت زمان گذشته از ضایعه، جنسیت، شدت، محل آسیب و ... . عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها بایستی جداگانه و در دنباله متن اصلی مقاله آورده و شماره ‌گذاری گردد.
بحث و نتیجه گیری: این بخش با ذکر نتایج برجسته شروع می شود. در این قسمت می بایست نتایج پژوهش تفسیر شوند و به سوالات یا فرضیههای پژوهش پاسخ داده شود. در این راستا می توان از پژوهش های انجام شده مشابه برای مقایسه با نتایج پژوهش استفاده کرد و پژوهشهای همسو و ناهمسو را ذکر نمود. دلایل شباهتها و تفاوت نتایج پژوهش بایستی بررسی گردد. بحث، تکرار یافتهها نیست بلکه محل تفسیر نتایج است. در آخر میتوان به نتایج کاربردی پژوهش اشاره کرد. پیشنهاداتی را برای پژوهشهای بعدی در اختیار نویسندگان دیگر در اختیار گذاشت. به محدودیت های تحقیق نیز باید توجه نمود.
اشکال: باید با کیفیت بالا ( 300 dpi ) و با فرمت JPG باشند. اشکال باید در صفحات جداگانه درج شوند و شامل اطلاعات کامل از جمله عنوان باشند.
جداول: باید اطلاعات جدیدی را گزارش کنند نه اینکه مطالب داخل متن را دوباره تکرار کنند. خواننده باید قادر باشد جداول را بدون ارجاع به متن تفسیر کنند. جدول باید دارای عنوان باشد و مشخصات جدول را به خوبی توضیح دهد. جداول باید در صفحات جداگانه درج شوند.
سپاسگزاری: در این بخش می بایست از همه افرادی که در پژوهش همکاری داشته اند، قدردانی شود (به غیر از نویسندگان مقاله). افرادی که در راستای انجام پژوهش راهنمایی های علمی ارایه کردهاند، افرادی که در فراهم کردن نمونهها یا تجهیزات همکاری کردهاند، افرادی که در بخش اجرایی فعالیت داشتهاند. در این بخش فقط نام افراد مورد نظر ذکر می شود.
هزینه چاپ: برای چاپ یا استفاده از مقالات این مجله هیچ هزینه ای دریافت نمی شود.
منابع:
منابع: باید در متن مقاله داخل پرانتز شماره‌گذاری و در انتهای مقاله به ترتیب ظهور در متن بهصورت زیر نوشته شود:
کتاب: نام خانوادگی (فاصله) حرف یا حروف اول نام کوچک مولفان و مترجمان (نام افراد با ویرگول جدا میشود). عنوان اصلی کتاب. شماره ویرایش. محل نشر: ناشر؛ سال انتشار به عدد‌.‌ مثال: منهاج م‌ب، رافعی ط؛ اتیسم ارزیابی و درمان. ویرایش اول. تهران: دانژه؛ 1385.‌
فصل کتاب: نام خانوادگی (فاصله) حرف یا حروف اول نام کوچک مولفان و مترجمان فصل. عنوان فصل. در: نام خانوادگی (فاصله) حرف یا حروف اول نام کوچک ویراستار(ان) کتاب، ویراستار(ان). عنوان کتاب. شماره ویرایش. محل نشر: ناشر؛ سال انتشار به عدد‌. صفحه اول- صفحه آخر فصل. Example: Perkins WH. Vocal functions: A behavioral analysis. In Travis LE, Editor. Handbook of Speech Pathology and Audiology, 2nd ed. New York: Appleton-Century-Crofts; 1971.
مقاله چاپی: نام خانوادگی (فاصله) حرف یا حروف اول نام کوچک نویسندگان (نام افراد با ویرگول جدا میشود). عنوان مقاله. نام خلاصه مجله به سبک مدلاین (فاصله) سال انتشار به عدد (فاصله) خلاصه ماه انتشار؛ جلد یا دوره انتشار(شماره): صفحه اول- صفحه آخر.‌ مثال: نیلی‌پور. شاخص‌‏های عینی ارزیابی کیفیت گفتار. مجله زبان‏شناسی 1381؛1(2):19-5.
مقالات الکترونیکی: نام وخانوادگی (فاصله) حرف یا حروف اول نام کوچک نویسندگان (نام افراد با ویرگول جدا میشود). عنوان مقاله. نام خلاصه مجله به سبک مدلاین [الکترونیک] سال انتشار به عدد (فاصله) خلاصه ماه انتشار؛ جلد یا دوره انتشار(شماره): صفحه اول- صفحه آخر.‌ به آدرس: آدرس اینترنتی یا نام پایگاه اطلاعاتی. مثال: نیلی‌پور ر. شاخص‌‏های عینی ارزیابی کیفیت گفتار. مجله زبان‏شناسی [الکترونیک] 1381؛1(2):19-5. به آدرس: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm Example: Rockwood K, Graham JE, Fay S. Goal setting and attainment in Alzheimer's disease patients treated with donepezil. J Neurol Neurosurg Psychiatry [Internet] 2002; 73(5):500-507. Available from: ScienceDirect.
سایر منابع الکترونیکی: نام خانوادگی (فاصله) حرف یا حروف اول نام کوچک نویسندگان (نام افراد با ویرگول جدا میشود). عنوان صفحه [نوع نسخه: صفحات وب، نرمافزار، پایگاههای داده و ...]. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار به عدد. به آدرس: آدرس اینترنتی یا نام پایگاه اطلاعاتی. تاریخ مشاهده منبع. Example: High blood pressure in pregnancy [Web page]. 2001. Available at: http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_preg.htm. Accessed Oct 21, 2002.

دفعات مشاهده: 1459 بار   |   دفعات چاپ: 154 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله تحقیقات تجربی سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2017 All Rights Reserved | Journal of Empirical Health Research (JEHR)

Designed & Developed by : Yektaweb